Fredning av et kulturminne innebærer høyeste grad av vern etter kulturminneloven. Kriteriene for slikt vern er at kulturminnet har nasjonal interesse. Fredningen av Tinden er gjort av Riksantikvaren av eget tiltak. Nedenfor er utdrag av fredningsvedtaket - bakgrunnen for fredningen, kulturmyndighetenes vurdering og kart over området som er fredet. Merk at også eiendommens innmark er fredet. Dette innebærer særlige aktsomhetsregler vedrørende bruken av stedet.
Fredningen av stedet skulle senere komme til å bety selve grunnlaget for at stedet kunne reddes fra fullstendig forfall. Handelsstedet Tinden tilhører kategorien "privateide fredede bygninger" og ble en del av det nasjonale prosjektet, nedfelt i Stortingsmelding nr.16 (2004-2005) - Leve med kulturminner jf. melding til Stortinget nr.35 (2012-2013) - Framtid med fotfeste, med mål å føre privateide fredete bygninger opp til vedlikeholdsnivå innen 2020.

Image
Image
© 2024tindenhandelssted